UX-PM Level 3, 26-28 Nov 2024, Switzerland (French)